Podivné lásky

Podivné lásky V Po Ad T In Ct Kniha Ze Souborn Ho Vyd N D La Ji Ho Muchy V Nakladatelstv Eminent L Ivot Esk Ch Emigrant Ve Francii Na Za Tku II Sv Tov V Lky A Muchovo Prvn Man Elstv S P Ed Asn Zesnulou Hudebn Skladatelkou V T Zslavou Kapr LovouKnihu Dopl Uj Stovky Ilustrac A Dobov Ch Dokument Rn Ch Fotografi , Zachycuj C Nap Klad P Soben Skladatele Bohuslava Martin V Pa I

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Podivné lásky book, this is one of the most wanted Jiri Mucha author readers around the world.

➽ [Download] ✤ Podivné lásky By Jiri Mucha ➲ – Hookupgoldmilf.info
 • Hardcover
 • 374 pages
 • Podivné lásky
 • Jiri Mucha
 • Czech
 • 14 November 2017

10 thoughts on “Podivné lásky

 1. says:

  Spojen p b hu velk osobnosti a kr sn ho psan To je moje.A nav c, kn ka z knihovny, byly v n ob as opravovan drobn chyby a dopl ovan rky, t m si m to taky dost z skalo.

 2. says:

  V t zslava Kapr lov se narodila 24 ledna 1915 v Brn do hudebn rodiny a rodi e ji tvrd vedli k hudb Vitka ale m la nemocn pl ce a n kolikr t se l ila v l zn ch P esto e m la hudebn nad n , musela si vstup na konzervato vybojovat cht la toti dirigovat a komponovat, p esto se j to poda ilo a v roce 1935 absolvovala klav rn m koncertem, kter sama dirigovala V Praze studovala mistrovskou u V t zslava Nov ka V roce 1937 z skala absolutorium za pomoci jej Vojensk Symfoniety.V tomt roce za dala o stipendium v Pa i, kter j bylo ud leno, a tak v jnu 1937 odjela do Pa e V prvn ch dnech j je oporou Bohuslav Martin , kter je o dvacet p t let star ne ona a je enat P esto mezi nimi vznikl zvl tn vztah.V roce 1938 se seznamuje s Rudolfem Kopcem, kter ji po dal o ruku V t m e roce Vitce kon stipendium a vrac se dom P esto udr uje s Martin p semn vztah Ob ma je jasn , e pokud se Vitka nevr t do Pa e, rozejdou se Vitka ale tak udr uje vztah s Kopcem, ale v lednu 1939 odj d op t do Francie, kde za v tv r i zdravotn krizi P esto krize p ekon v V b eznu je obsazeno eskoslovensko a pod vlivem n meck n lady je i Kopec a Vitka pochybuje o jejich vztahu V dubnu potk v Ji ho Muchu, syna mal e Alfonse Muchy Ji je za naj c spisovatel a novin , ale v Pa i studuje na Sorbonn medic nu Jejich vztah je hodn podivn , je to takov vztah nevztah V ervenci Ji odj d narychlo do SR, proto e mu zem el otec Kdy se vr til zp t do Pa e, jeho vztah s Vitkou se upevnil, p esto n sleduje n kolik rozchod a usm en Na t dr den 1939 po dal Ji Vitku o roku V lednu v ak nastupuje do v lky, ale pod vlivem jist ch ud lost se s Vitkou v dubnu 1940 vzali Vit iny dny v ak ji byly set eny a man elstv s Ji m trvalo kr tk ch sedm t dn V t zslava Kapr lov um r.Ji Mucha pro svou knihu erpal z dopis , a tak z skal mnoho daj , kter mu chyb ly, kdy se s Vitkou sezn mil Vznikla tak jedine n publikace, kter ukazuje posledn roky ivota V t zslavy Kapr lov A nejen j Ukazuje tak ivot ve Francii eskoslovensk ch emigrant a p tel v za tc ch v le n ho obdob ivot v Pa i nebyl zrovna r ov a hlavn protagonist d lali v e pro to, aby se u ivili a m li n jak pen ze, p esto studentsk ivot p in el i b du a neb t rodi , kte poslali n jak pen ze, bylo by je t h e Tak byl asto probl m s ubytov n m, proto e bu bylo drah nebo mlad m student m prost nevyhovovalo.Kniha je obohacena dobov mi fotografiemi, ilustracemi Rudolfa Kundery, Adolfa Hoffmeistera a Anton na Sl dka a tak ofocen mi doklady i dopisy.Vitka je mlad ambiciozn d vka pon kud, ekla bych, rozvern povahy a ka d , kdo ji potkal, se do n musel zamilovat Kdy jsem etla dopisy Bohuslava Martin , kter Vitce pos lal, m la jsem dojem, e je to mlad ek, kter je len zamilovan Zamilovan byl, ale nebylo mu dvacet, ale skoro pades t let Ale z jeho dopis i ela neskonal l ska A Ji Mucha byl postaven do patn pozice Vit in vztah k Martin trval a do jejich svatby.Kniha je biografick rom n, p b h je to velice kr sn a smutn , tragick osud Vitky nikoho nenech chladn m Ale p esto se mi kniha zpo tku obt n etla Bylo to t m, e e tina z t ic t ch let nebyla zrovna jednoduch a lid jako Martin psali je t starou e tinou Nav c m moc nesedl autor v styl, proto e zdlouhav popisoval politickou situaci a j se p istihla, e jsem my lenkami jinde Ale v moment , kdy se vr til k Vitce, najednou m p b h za al zase bavit a j se t ila na to, jak bude prob hat jej milostn vztah k Bohuslavovi Martin a Ji mu Muchovi.Nicm n , knihu doporu m t m, kte maj r di ivotopisy a neboj se historick ch vsuvek P vodn moje hodnocen bylo na t ech hv zdi k ch, ale pot , co jsem se dopracovala k z v ru, m hodnocen se zm nilo a d v m ty i hv zdy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *