Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor - Alain Bosquet ile Görüşmeler

Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor - Alain Bosquet ile Görüşmeler Ya ar Kemal kendi hayat n bir roman gibi anlat yor kitab n ba lar nda Okurken ok etkileniyor ve nas l Ya ar Kemal oldu unu anl yorsunuz.Bu arada T rkiye nin yak n tarihi ve k rsal ya ama da retiyor.Alt n izip not ald m yerler D g c n yitiren insan n hi umudu olur mu Umut, d g c n n yaratt ve insano lunun sahip oldu u en b y k de erlerden birisi de il mi Do du um bu T rkmen k y nde bizi K rt diye hi ayr saym yorlard Biz de kendimizi onlardan hi ay rm yorduk B t n k yl yle akraba gibiydik Ya ar Kemal ve Orhan Kemal in stanbul plan araba alacak i ine sebze dolduracak mahalle mahalle dola p satacakt k Orhan, sen g l s n, diyordu, arabay sen s rersin, ben de ba r r m, ge inir gideriz Ben romanlar m , sen hikayelerini yazars n Belki yazd klar m zdan da para kazan r z Bat k lt r n z msemek ba ka, bat k lt r n n maymunu olmak ba ka ince memed roman i inben bu romana ad m koymayaca m Neden nk ben bu roman para i in yazd m stelik de ayda Benim iyi romanlar m bundan sonra yaz lacak Ac mdan lsem de bu romana ad m koymam, ba ndaki ukurova betimlemesini de karmam Zilli Kurt hikayesi u ya am hikayemi Zilli Kurt hikayesiyle bitireyim Do u Anadoluda koyun s r lerine, koyun damlar na k n ac kan kurtlar girer, koyunlara sald r rlar, bir koyunu al p g t rmezler, b t n bir s r y s r rlar, yaralarlar, par alarlar ka arlar Kurdun di lerince yaralanm koyunlar iflah olmaz, l rlermi eninde sonunda te b yle k ye kurt girdi inin sabah k yl ler atlan rlar, kurtlar n ard na d erlermi Kurdu, kurtlar yakalay nca fiske bile vurmazlar, sa lam bir zincirle, kopmaz kiri le kurtlar n bo az na birer zil takar onlar b rak rlarm Kurtlar kurda ku a, hi bir canl ya, koyuna ke iye, e e e, danaya, hi bir yarat a yakla amazlar a lar ndan l rlermi te T rkiye Cumhuriyeti H k metleri de bu kurt metodunu k yl lerden renmi , her ho una gitmeyen insan n boynuna bir zil tak p b rak yordu Hakk m zda devlet etmi ferman Ferman Padi ah n da lar bizimdir. Ya ar Kemal in hayat n anlatt ba lang k sm bir destan okumak gibi Ya ar Kemal in dile olan sevgisini, insana olan bitmeyen inanc n okuduk a kendi inanc m n da tazelendi ini hissettim Belki benim daha ok r portaja dayal bir kitap beklememden kaynaklan y0rdur ama Alain Bosquet in soru mu tespit mi oldu u belli olmayan sorular , yazar y nlendirmemesi, a k u lu sorulara Ya ar Kemal in ok geni bir perspektiften cevap vermesi sonlara do ru biraz kopmama neden oldu Ya ar Kemal in yazmaya mecbur bir insan olmas n etkileyen s re leri ve d nceleri renmek i in okumal. Ger ekten bu kitap Ya ar Kemal in Tan tma El kitab gibidir.Bu yazar n Tarihsel s re te kazand perspektifini ortaya koyuyor.Yazma sorunu zerine, yazma i inin nas l olmas gerekti i veya nas l olu tu unu derinlemesine bize sunuyor Ya ar Kemal.Alain Bosquet in ok nemli ve s radan olmayan sorular na Ya ar Kemal ise ok de erli cevaplar ile kar l k vermektedir.Kesinlikle Ya ar Kemal e ba lanmadan nce bu kitap iyi bir ekilde hazmedildikten sonra yazar n eserlerinine ba lamas gerekti i inanc n olu turdu. Biyografi ve otobiyografileri okumay ok severim Bir Ya ar Kemal hayran olarak, biyografi nitali indeki bu kitap da ok g zel, s km yor insan , hem sonra Ya ar kendini anlatm hi s k labilir miyiM. Muhte em bir kitap daha Ya ar Kemal i i yle bir hale getirmi ki, sorsan naber nas ls n ona bile destans bir ekilde cevap verecek herhalde Ne deyim marketten alacaklar listesi yazsa onu bile okurum slubuna kesinlikle s z yok Destans bir ey eserlerini t rk e okumayan Allah n frans z yazar bile epik epik diye say kl yor Ama Ya ar Kemal in bir taraf var ki neredeyse uana kadar okudu um eserlerde hissedilmiyor ve zellikle kendini anlatt kitapta O da genelinde din zelinde ise islam ister buna iyi taraf ile baks n ister k t mser her iki bak a s hakk d r bu topraklarda ya anan tecr beye bakarsak bu konu hakk nda neredeyse k r kesilmi sosyalizme gelince daha ebesinin k y s ndaki Castro selam veriyor ama kendi do du u topraklarda bildi i ey ise sadece birka epik s z Bu tuzlu Akdeniz suyunda y zdende hi mi tuzun tad n alamad n Bu bir ya am de il, bir destan Ya ar Kemal ile ilgili ne biliyorsun diye sorsalar san r m hi bir ey derdim, bu kitab okuyana kadar Bu aralar biyografi kitaplar n okumak ok ho uma gidiyor Hem tan mak istedi im airleri, yazarlar yak ndan tan ma f rsat buluyorum, hem de beni ba ka kitaplara y nlendirme yap yor.Van da ba layan hayat hikayesi ukurova ya do ru devam eden yolculuk ukurova n n karn na do ru kurulmu kayal k bir da n ard nda k c k bir k yde ya am m cadelesi 1923 y l nda do an ama n fus ka d na 1926 y l nda sahip olan k k bir Ya ar.1915 y l nda Rus ordusu Van i gal edince oradan 1,5 y l s re i esinde ukurova ya gelmi ler Van dan gelirken l mden kurtart p b y tt o ullu u babas n b aklam ve ard ndan da kekeme olmu ve 12 ya na kadar zor konu mu Kitap okurken de yazarken de hi kekelememi Bu ve bunun gibi bir s r bilmedi imiz konular Ya ar Kemal in a z ndan kelimelere d k lm Nas l k r oldu u, a kl k g nleri, ilkokul g nleri, Adana g nleri, hapishane g nleri, stanbul zamanlar , Cumhuriyet gazetesi d nemleri, nce Memed in ortaya k gibi bir s r g zel ama ac hat ralar ile dolu kitap ocuklu unun krall i demler, babas n ld reni ld rtmek i in u ra lar, amcas n n, annesinin u ra lar , hi bir zaman babas n n ld ne inanamamas , inand nda da ona sonsuz bir k sk nl k, al bir tay, o tay n st nde ovalarca tay ko turan bir ocuk, keklikler, kartallar, kartal yuvalar na t rmanma, b rtlen toplama, Ceyhan rma nda y zmeler, boyunu a an ekinler aras nda tav an yavrular aramalar, kalede y k nt lar n aras ndan renkli seramik par alar toplama, akar suya d en y ld zlar, suyla ak p giden bulutlar, bir g n ulu denizi g rebilmek d B t n bunlar n sonun ortaya kocaman dev gibi bir YA AR KEMAL km yi ki de bu topraklarda do up, b y y p, bu topraklar n dilinde yazm s n.Te ekk rler. Alain Bosquet, Ya Ar Kemal Ile De Bir Amerikan Dergisi I In S Yle I Yapmak Amac Yla Tan M T Tan Makla Yetinmedi, Ya Ar Kemal I Yak Ndan Tan D E Gelindi Inde, Art K Yak N Dost Oldu U Ya Ar Kemal In Kendini Anlatmas Fikri Geli Ti Aralar Nda Yaz Malarla Y R Yen Bu B Y K S Yle I Da TamamlandYa Ar Kemal Kendini Anlat Yor Da Ya Ar Kemal Masals Elerle Bezenmi Ocuklu Undan Anadolu Topraklar N N Tarihine, Demokrasisi Kesintiye U Rayan Bir Lkede Yazar, Birey, Insan Olmaktan Kendi Ac Lar Na Dek, Kendini Lkesiyle, Insanlar Yla, Beslendi I Kaynaklarla Birlikte Anlat Yor T Rkiye Nin, Insanlar N N Sesini Dillendiren Evrensel Yazar D Nya Yazarlar Ve Edebiyat Hakk Ndaki G R Lerini De Ekinmeden, A K Se Ik Dile Getiriyor Nobel J Risi Ne A K Mektup Oyunuzu Ya Ar Kemal E Verin Bug N Size, Neslinin Ve A N N En B Y K Yazarlar N Dan Sayd M Bir Romanc Dan S Z Edece Im Ku Kum Yok Ki Ileride Bir Thomas Mann, Bir Nikos Kazancakis Ya Da Bir Sinclair Lewis Le Birlikte An Lacakt R Ylesine G L , Ylesine Inand R C Alain Bosquet, Le Quotidien De Paris

Ya ar Kemal was born as Kemal Sad k G k eli in 1926 in the Hemite village of Kadirli, Osmaniye, where his family, originally from the village of Ernis present day nseli near Lake Van, had settled after a long period of immigration caused by the Russian occupation during World War I The year of his birth is recognized as 1923 in some biographies After having left secondary school in his final

❰PDF / Epub❯ ★ Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor - Alain Bosquet ile Görüşmeler Author Yaşar Kemal – Hookupgoldmilf.info
  • Paperback
  • 191 pages
  • Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor - Alain Bosquet ile Görüşmeler
  • Yaşar Kemal
  • Turkish
  • 27 March 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *